Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné úvodné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Rubin Trade s.r.o., IČO: 54119952, ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 55571/N (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Rubin Trade s.r.o., IČO: 54119952, ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 55571/N

DIČ: 2121601504

IČ DPH: SK 2121601504

Telefón: +421 908 133 364

Email: info@rubinpaprika.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34
fax č. 037/772 00 24

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením §1751 ods.1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len,, občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://www.rubinpaprika.sk prostredníctvom uzatvorenia Kúpnej zmluvy na diaľku (elektronicky/telefonicky/e-mailom).

1.3. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (odberateľa) na strane druhej.

1.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.7. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

1.8. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

1.9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo že objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa. V prípade, že príde k jednej z vyššie uvedených situácií, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie o zrušení objednávky na email.

1.10. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušný súdom.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka tovaru

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je internetového charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Kupujúci je oprávnený vykonať registráciu na internetovej stránke https://www.rubinpaprika.sk v rámci objednávky prostredníctvom tzv. funkcie „Vytvoriť účet“, a to tak, že kupujúci vyplní v rámci objednávky nasledovné údaje: Meno, Priezvisko, Trvalý pobyt, Telefón, E-mailovú adresu, Heslo.

2.3. Prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo, prostredníctvom ktorých sa kupujúci bude prihlasovať do E-shopu, sa oboma stranami považuje za predmet obchodného tajomstva a obe strany sa zaväzujú s nimi nakladať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu neoprávnenou osobou, inak zodpovedajú za škody tým druhej strane spôsobené. Predávajúci nenesie zodpovednosť za sprístupnenie prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla, ďalším osobám zo strany kupujúceho.

2.4. Objednanie tovaru prebieha vložením tovaru do košíka v rámci internetového rozhrania a odoslaním objednávky.

2.5. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.6. Platnosť cien platí proti konečnému potvrdeniu objednávky predávajúcim.

2.7. Ceny tovaru sú uvedené bez dopravného, to je pripočítané v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy.

2.8. Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkého tovaru. V prípade nedostatku niektorého objednaného tovaru bude položka odstránená z objednávky. Obrázky tovar sú ilustratívne a môžu sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu.

2.9.1. Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom ponuky na stránke https://www.rubinpaprika.sk vyberie konkrétny tovar a kliknutím na tlačidlo „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA” sa vloží požadovaný počet kusov daného tovaru do nákupného košíka, t.j. do tlačidla/ikony zobrazujúceho nákupný košík s názvom „Košík” vľavo hore.

2.9.2. Kupujúci si následne v elektronickej objednávke v časti „Košík – Nákupný košík” skontroluje druh/názov a množstvo ním objednaného tovaru vrátane jeho kúpnej ceny a prejde do časti označenej ako POKLADŇA“, v rámci ktorých si kupujúci vyberie spôsob doručenia a platby, fakturačné a doručovacie údaje.

2.9.3. Po uvedení týchto údajov treba „PREJSŤ NA ĎALŠÍ KROK“, kde sa kupujúcemu v elektronickej objednávke zobrazí „Prehľad”, ktoré obsahuje: Súhrn objednávky (názov, druh a množstvo tovaru); jednotkovú a celkovú cenu objednávaného tovaru; náklady na dopravu; vybraný spôsob platby; fakturačné údaje a doručovacia adresa.

2.9.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Na dokončenie objednávky je potrebné vyplniť svoje kontaktné údaje na účely odoslania tovaru. Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo "ZAPLATIŤ A ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU".

2.10. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo telefónu informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 9. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, informoval v čl. 4 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.11. Všetky objednávky, ktoré sú zakončené kliknutím na tlačidlo "ZAPLATIŤ A ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU'', sú záväzné. Zákazník týmto potvrdzuje, že bol oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.12. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.14. V prípade, že došlo k zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nemá predávajúci povinnosť dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

2.15 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať elektronickú objednávku, resp. jej časť (odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) alebo záväzok, resp. jeho časť predávajúceho z už uzavretej kúpnej zmluvy zaniká, ak sa plnenie stane nemožným (predávajúci nie je povinný dodať tovar), a to najmä v týchto prípadoch:

 1. elektronickú objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (neúplne, resp. chybne vyplnené údaje v elektronickej objednávke;
 2. kupujúci je nedostupný /t.j. napriek pokusu o telefonické spojenie sa s kupujúcim nie je možné tel. skontaktovať a/alebo kupujúci neodpovedá na e-mail a/alebo inak doručovanú písomnosť predávajúceho, a to ani do troch dní od jej doručenia kupujúcemu, a/alebo v prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, atď.;
 3. požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena u dodávateľa tovaru.

2.16. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje pri objednávke a/alebo registrácií Účtu kupujúceho sú pravdivé, úplné a správne. Predávajúci nie je povinný overovať ich pravdivosť, úplnosť a správnosť.

 

3. Platba a doprava za tovar

3.1. Aktuálna cena tovaru je uvedená priamo na stránkach https://www.rubinpaprika.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Rubin Trade s.r.o. si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť.

Nie sme platcovia DPH.

3.2. Kúpna cena tovaru je splatná okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru. Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:

 1. platby vopred bankovým prevodom na číslo účtu SK25 8330 0000 0021 0207 4712 (vedený vo FIO Banke),
 2. platby v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste,
 3. dobierky pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

3.3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

3.5. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3.6. Doprava je možná následujícími spôsobmi:

 1. zaslaním so zásiekovou službou 123 kuriér s.r.o. ako balík na adresu
 2. zaslaním so zásielkovou službou Packeta na výdajné miesto Z-POINT dostupné počas otváracích hodín zmluvného partnera (max. hmotnosť zásielky do 10 Kg)
 3. zaslaním so zásielkovou službou Packeta na samoobslužné automatizované výdajné miesto Packety Z-BOX, dostupné spravidla 24 hodín denne, 7 dní v týždni (iba u objednávok do max. hmotnosti 5 kg).

K expedícii tovaru dochádza v priebehu nasledujúcich 2 pracovných dní po objednávke, nie neskôr ako piaty pracovný deň po objednávke. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, je nutné ho ihneď osobne reklamovať u prepravcu, príp. doručovacieho kuriéra.

3.7. Dodanie tovaru prostredníctvom tzv. osobného odberu predávajúci uskutočňuje odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v pobočke predávajúceho na adrese: ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno, a to po predchádzajúcej dohode prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním splnomocnená osoba. Osobný odber tovaru je možný do 5 /piatich/ dní od prijatia elektronickej objednávky. Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu číslo objednávky, ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade ak objednávka bola zaplatená vopred bankovým prevodom a kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.

3.8. Miestom dodania sa rozumie dodacia adresa uvedená v objednávke kupujúceho ako doručovacia adresa.

3.9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.  Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.10. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

3.11. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. Pozor pri Packete skrátená úložná doba zásielok na výdajných miestach platí pre zásielky podané od 1. 11. do 20. 12. Po uplynutí úložnej doby budú zásielky putovať späť k odosielateľovi. Na vyzdvihnutie má príjemca 5 dní, počas ktorých je výdajné miesto otvorené. Predĺženie bude možné maximálne o ďalšie 2 dni na celkových 7 dní (cez aplikáciu potom len o deň, a to do počtu max. 2 otváracích dní výdajného miesta). Pri Z-BOXoch úložnú dobu neskracujeme. Na vyzdvihnutie má príjemca 2 kalendárne dni ako počas celého roka. Predĺženie bude možné maximálne o 1 deň na celkové 3 kalendárne dni.

3.12. Pre vyzdvihnutie zásielky doručovanej na adresu Z-BOXu platí nasledovné:

 1. Príjemca je o uložení zásielky v Z-BOXe informovaný e-mailom, SMS správou, prostredníctvom Aplikácie Packeta.
 2. Zásielku je možné zo Z-BOXu vyzdvihnúť pomocou​​​​ Aplikácie Packeta, ktorá sa po príchode k Z-BOXu s ním automaticky spáruje pomocou Bluetooth (pokyny na otvorenie príslušnej schránky sú dostupné priamo v Aplikácii Packeta), alebo hesla zaslaného v SMS správe (platí len pre vybrané Z-BOXy s displejom, na ktorých je možné zadať heslo z SMS správy na otvorenie schránky so Zásielkou); heslo je Príjemcovi pridelené a zaslané zo strany Packety výlučne za účelom vyzdvihnutia a potvrdenia prevzatia Zásielky a Príjemca je povinný ho chrániť pred zneužitím a stratou.
 3. Dobierkovú sumu je možné uhradiť len prostredníctvom platobnej brány priamo v Aplikácii Packeta pred otvorením Z-BOXu so Zásielkou (platba platobnou kartou alebo v hotovosti priamo v Z-BOXe nie je možná).

3.13. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

3.14. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

3.16. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 3.5. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok 

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 2. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 3. o dodávke tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a zaslané na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na e-mail adresu: info@rubinpaprika.sk. Na tento účel je kupujúci oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý kupujúci  nájde na podstranke. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatia odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

4.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť (doporučene na adresu: ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno) alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný zabaliť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia, do pôvodného obalu alebo obalu, ktorý je vyhovujúci na to, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru.

4.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, neuhradenie kúpnej ceny podľa zmluvných podmienok, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

4.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4.10.   Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkne kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

4.11. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 1. výmenu za nový tovar,
 2. úpravu/doplnenie,
 3. primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.12. Kupujúci má v určitých prípadoch právo odstúpiť od zmluvy, a to:

 1. pokiaľ má tovar podstatnú vadu,
 2. pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vady po úprave,
 3. pri väčšom počte vád tovaru.

4.13. Predávajúci je povinný prijať v sídle podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci má právo uplatnil reklamáciu, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.14. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

4.15. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

4.16. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

4.17. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

4.18. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

4.19. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

4.20. Reklamácia sa uskutočňuje formou vyplňovacieho formuláru. Zákazník uvedie číslo objednávky, email a vyplní všetky povinné polia, kde stručne špecifikuje problém.

4.21. Reklamácia sa nevzťahuje na doposielanie darčekov a ochutnávok, ktoré sú v objednávke zdarma.

4.22. Po odoslaní objednávky nie je možné dodatočne pridávať zľavy a zľavové kódy do objednávky. Nie je možné ich ani spätne preplácať.

4.23. V prípade reklamácie u tovaru, u ktorého nie je možné preukázať vadu (napríklad zatuchnutosť), je potrebné vzorku tovaru zaslať na adresu ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno. Vzorku stačí zabaliť do obálky spolu s informáciou, o akú objednávku sa jedná a čo je vadou produktu. Následne pri kladnom vyhodnotení budú náklady na dopravu vrátené. Je potrebné ale doložiť potvrdenie ceny poštovného.

 

5. Trvanlivosť a záruka

5.1. Rubin Trade s.r.o. zaručuje, že tovar je v okamžiku jeho zaslania zákazníkovi bez vád a v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou. Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru.

5.2. Zákazník je povinný okamžite po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu a prípadné nedostatky najneskôr v lehote jedného týždňa od prijatia zásielky uplatniť u Rubin Trade s.r.o. na adrese uvedenej v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.3 V prípade neúplnej zásielky uskutoční Rubin Trade s.r.o. bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie zákazníka dodatočnú zásielku. Náklady na prepravu hradí v takom prípade Rubin Trade s.r.o.. V prípade reklamácie chyby tovaru bude postupované podľa všeobecných predpisov

5.4. Minimálna trvanlivosť na všetok tovar je minimálne 2 mesiace pri uchovávaní v chlade do 20 °C, suchu do 40% vlhkosti a bez prístupu priameho slnečného žiarenia. Reklamáciu je možné uplatniť v prípade, že je tovar napadnutý plesňou, hnilobou alebo škodcami. Reklamácia bude po informovaní telefónom alebo emailom vyriešená vždy k maximálnej spokojnosti zákazníka. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať späť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6.2. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Tie nadobúdajú účinnosť v okamihu uverejnenia. Objednávky podané pred zmenou obchodných podmienok sa riadia podmienkami platnými v čase objednávky.

6.5. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

6.6. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

6.8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

7.2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

 

K stiahnutiu